Polityka prywatności i polityka plików "cookies"

Polityka prywatności i polityka plików "cookies"

Polityka prywatności i polityka plików "cookies" w serwisie "https://www.cg2.pl/" ("Serwis"), którego Operatorem jest CG2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres: 45-410 Opole, ul. Drobiarska 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem 0000465776, NIP 754-307-32-25, REGON 161535160.

Niniejsze zasady mają zastosowanie do serwisu internetowego http://www.cg2.pl.

I. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest CG2 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-410, ul. Drobiarska 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem 0000465776, NIP 754-307-32-25, REGON 161535160.

  Dane kontaktowe:
  CG2 Sp. z o.o.
  ul. Drobiarska 2A, 45-410 Opole,
  email: hallo@cg2.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu jest niezbędne w celach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jak również do późniejszego wykonania umowy, a w szczególności: odpowiadania na pytania użytkowników serwisu, spełniania prośby użytkownika, kontaktu z użytkownikiem lub zarządzania interaktywnymi programami dla klientów, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie.
 4. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowe użytkowników będą przetwarzane również w celu przesyłania tychże informacji.
 5. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tego serwisu Administrator danych osobowych może skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. W tym celu może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika.
 6. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 9. Osoby, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy użytkownikom serwisu na ich żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy serwisu, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  b) sprostowania Danych osobowych; użytkownicy serwisu mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownicy serwisu mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  c) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); użytkownicy serwisu mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika serwisu takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy serwisu mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy serwisu mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników serwisu - wobec przetwarzania dotyczących Danych osobowych użytkowników serwisu, a na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników serwisu za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych.
 10. Ponadto, jeżeli osoba uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 12. Administrator zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 13. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

II. Identyfikacja użytkowników Serwisu

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego Serwis jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek z odniesieniem w zakresie stosowania plików cookies:
  •    przeglądarka Mozilla Firefox
  •    przeglądarka Chrome
  •    przeglądarka Safari
  •    przeglądarka Opera
  •    przeglądarka Internet Explorer
  Serwis stosuje wtyczkę Google Analytics, która zbierane dane: przybliżona geolokalizacja, profilowanie (np. dane demograficzne, geograficzne, zainteresowania), informacje o urządzeniu, informacje o systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, zachowaniu w Serwisie, nazwa dostawcy internetowego, typ połączenia internetowego. Ponadto serwis stosuje wtyczkę Google Ads, gdzie zbierane są dane o zapytaniach wpisywanych w wyszukiwarce, dane umożliwiające śledzenie aktywności użytkownika w innych serwisach, ale nie umożliwiają jego jednoznacznej identyfikacji. Zaleca się zapoznanie z polityką ochrony prywatności Google.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Z uwagi na korzystanie z narzędzia analitycznego i służącego zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników strony takich jak Google Analytics dane mogą być przekazane do państwa trzeciego w którym znajduje się lokalizacja przetwarzania danych Google, m.in. USA. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.
 9. W Serwisie znajdują się przyciski kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu. W Serwisie znajdują się także odnośniki i/lub linki do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęca, aby po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności i polityką cookies tam przyjętą.

III. Zmiany

Powyższe zasady polityki prywatności i polityki cookies mogą być zmienione w dowolnej chwili. Operator Serwisu, firma CG2 Sp. z o.o. może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tego Serwisu bez uprzedzenia.

IV. Ochrona praw autorskich i pokrewnych

Wszelkie informacje i dane zawarte w Serwisie internetowym http://www.cg2.pl. objęte są ochroną w zakresie prawa autorskich i praw pokrewnych, a poszczególne elementy również ochroną w zakresie prawa własności przemysłowej. Wykorzystania materiałów i informacji z Serwisu wymagają uprzedniej pisemnej zgody CG2 Sp. z o.o.

Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu zasadami, nie korzystaj z tego Serwisu.

15.05.2019 r.
 

Rozpocznijmy współpracę
Napisz wiadomość na hello@cg2.pl
lub zadzwoń +48 77 300 03 30

Prześlij zapytanie

Wybierz rodzaj projektu
Ustal budżet w PLN (netto)